Monday, December 5, 2016

Earth is dying

Some people think that the Earth is being damaged by human activity and our planet is dying. Others think that human activity makes the Earth a better place to live. In my opinion, the earth is being damaged by human activity. Human activity has damaged natural environment and almost exhausted natural resources. Modern industry needs more and more resources, including minerals, fuels and water. So we confront of the serious problems such as the lack of fuels and water. Ecological balance is damaged because factories occupy many places where animals and plants live. More and more buildings are constructed and forests become less and less. If we cannot recognize these problems and solve them soon, we would finally lose the environment suitable for our living.
An other serious problem is «the g

Sunday, December 4, 2016

Չապլինի նամակը դստերը - վերլուծություն

Չապլինը իր նամակով, արտահայտում էր իր կարոտը, աղջկան ում երկար ժամանակ չէր տեսել։ Նա պատմում է, թե ինչպես իրեն փոքր ժամանակ հեքիաթներ է պատմել, և թե ոնց է ցանկացել, որ իր դստրիկը դերասանուհի կամ պարուհի դառնա։ Նամակով նա խրատում է աղջկան, որպեսզի նա լինի հպարտ և ինչ բարձունքների էլ իր արվեստում

Tuesday, November 29, 2016

Nowadays more people are choosing to live with friends or alone rather than with their families

First of all, people who are living separate from their family lose the financial support they get from their parents. For example if a student takes an apartment to live away from home, he has to pay its rent and bills, and

Thursday, November 3, 2016

Ակսել Բակունց վերլուծություն

Ակսել Բակունցը ծնվել է 1899 թվականինԳորիսումՆահայրենասեր էրքանի որմասնակցել է ԿարսիԷրզրումիկռիվներինապաՍարդարապատիհերոսամարտինԻհարկե,Ակսել Բակունցիստեղծագործություններնունեն ընդհանուր մի բանորըբնորոշ են միմիայն նրանՆագրում է մի փոքր ռոմանտիկ,քնարականքնքուշ

Կոմիտաս

1869թ. սեպտեմբերի 26-ին (որոշ տեղեկություններով հոկտեմբերի 8-ին) Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքի մի երաժշտասեր ընտանիքում ծնվել է Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը: Երբ նա մեկ տարեկան է լինում կյանքից հեռանում է նրա մայրը: Իսկ 10 տարեկանում զրկվում է նաև հորից: Եվ մինչև 1881թ. ապրում է տատի հետ:1881թ. թեմի առաջնորդը պետք է գնար Էջմիածին եպիսկոպոս օծվելու համար, և Գևորգ Դ կա